Ülo Vooglaid

Sihtasutuse Ülo Vooglaiu mõttepärand põhikiri

I. Sihtasutuse nimi, asukoht ja eesmärk

1.1. Sihtasutuse nimi on Sihtasutus Ülo Vooglaiu mõttepärand (edaspidi sihtasutus).
1.2. Sihtasutuse asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.
1.3. Sihtasutuse eesmärgiks on koguda, säilitada, uurida, avaldada ja levitada emeriitprofessor Ülo Vooglaiu loomingut. Sihtasutus võib toetada teadlasi, üliõpilasi ja praktikuid, kes tegutsevad samades valdkondades ja uurimissuundades.

II. Sihtasutusele vara üleandmise, kasutamise ja käsutamise kord.

2.1. Sihtasutuse vara moodustub annetustest, kingitustest, pärandustest, sihtotstarbelistest eraldistest, sihtasutuse põhikirjaliste eesmärkide saavutamist toetavast majandustegevusest ja muudest seadusega kooskõlas olevatest allikatest.
2.2. Sihtasutusele üleantava vara võtab vastu juhatus, kes korraldab vara üle arvepidamist.
2.3. Sihtasutuse vara kasutamine ja käsutamine toimub seaduses ja käesolevas põhikirjas sätestatud korras.
2.4. Sihtasutuse eesmärkide saavutamiseks varade jaotamine toimub eelkõige nõukogu otsuste alusel. Sihtasutus võib toetuste ja stipendiumide jagamiseks korraldada konkursse, mille läbiviimise korra määrab kindlaks nõukogu.
2.5. Sihtasutus ei võta vastu seaduse, heade kommetega või tema eesmärkidega vastuolus olevaid sihtannetusi ja need tagastatakse annetajale koheselt.

III. Sihtasutuse juhatus

3.1. Sihtasutuse igapäevast tegevust juhib ja sihtasutust esindab juhatus.
3.2. Juhatus koosneb ühest kuni kolmest liikmest. Juhatuse liikmete täpse arvu määrab kindlaks sihtasutuse nõukogu iga uue juhatuse ametisse määramisel.
3.3. Juhatus määratakse ametisse nõukogu poolt viieks aastaks.
3.4. Iga juhatuse liige võib esindada sihtasutust üksinda.
3.5. Juhatuse liikme võib enne tähtaega tagasi kutsuda ainult mõjuval põhjusel. Mõjuvaks põhjuseks on eelkõige kohustuste olulisel määral täitmata jätmine, võimetus sihtasutust juhtida või sihtasutuse maine või vara oluline kahjustamine.
3.6. Juhatuse liikmete tasu suuruse ja tasustamise korra määrab nõukogu juhatuse ametisse määramisel ja seda võib muuta sõltuvalt sihtasutuse majanduslikust olukorrast.
3.7. Juhatuse ülesandeks on muuhulgas:
a) sihtasutuse nimel läbirääkimiste pidamine, lepingute sõlmimine ja sõlmitud lepingute täitmise korraldamine;
b) vajalike töökohtade loomine, ametijuhiste väljatöötamine ja kehtestamine, töötajate tööle võtmine ja vabastamine ning nende töö tasustamise tingimuste kehtestamine;
c) sihtasutuse raamatupidamise korraldamine;
d) sihtasutuse poolt korraldatud konkurssidele laekunud avalduste ja muude abitaotluste vastuvõtmine ja registreerimine;
e) nõukogu poolt kehtestatud piires sihtasutuse vahendite kasutamise ja käsutamise üle otsustamine.

IV. Nõukogu

4.1. Nõukogu kavandab sihtasutuse tegevust, korraldab juhtimist ja teostab järelevalvet sihtasutuse tegevuse üle.
4.2. Sihtasutuse nõukogusse kuulub kolm kuni viis liiget.
4.3. Nõukogu liikme volituste tähtaeg on viis aastat.
4.4. Esimene sihtasutuse nõukogu määratakse ametisse asutajate poolt. Nõukogu liikmete volituste tähtaja lõppemisel, tagasiastumisel või tagasikutsumisel määrab asutajate koosolek uue(d) nõukogu liikme(d). Kõigi nõukogu liikmete üheaegsel tagasiastumisel või tagasikutsumisel määrab uued nõukogu liikmed asutajate koosolek. Asutajate koosoleku kokkukutsumisest tuleb 14 päeva ette teatada ning asutajate koosolek on pädev võtma vastu otsuseid, kui kohal on vähemalt 2/3 elusolevatest asutajatest Koosolekul võib osaleda elektrooniliste kanalite kaudu. Kui elus on vähem kui 3 asutajat, määrab edaspidi uusi nõukogu liikmeid eelmine nõukogu koosseis koos elusolevate asutajatega ning koosolekute pidamisele kohaldatakse nõukogu koosoleku sätteid. Kõigi asutajate surma järgselt määrab uusi nõukogu liikmeid eelmine nõukogu koosseis ning koosolekute pidamisele kohaldatakse nõukogu koosoleku sätteid.
4.5. Uusi kandidaate nõukogu liikme kohale võib esitada nii juhatus, nõukogu kui asutajad. Kandidaadid esitatakse nõukogu esimehele vähemalt 1 kuu enne nõukogu liikmete korralist volituste tähtaja lõppemist, nõukogu liikme tagasiastumisel või tagasikutsumisel hiljemalt 2 nädalat pärast tagasiastumist või tagasikutsumist.
4.6. Otsus nõukogu liikmeks määramise kohta loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt hääletas vähemalt 2/3 asutajatest asutajate koosolekul osalenud asutajatest. Kui ükski kandidaat nõutavat arvu hääli ei saa, seatakse üles uued kandidaadid. Kui ka seekord ühegi kandidaadi poolt ei hääleta vähemalt 2/3 asutajate koosolekul osalenud asutajatest, korraldatakse teine hääletusvoor kahe enim hääli saanud kandidaadi vahel. Nõukogu liikmeks loetakse enim hääli saanud kandidaat.
4.7. Nõukogu liikme võib asutajate koosoleku otsusega mõjuval põhjusel tagasi kutsuda. Selline otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas vähemalt 2/3 asutajate koosolekul osalenud asutajatest. Mõjuvaks põhjuseks on eelkõige kohustuste olulisel määral täitmata jätmine, võimetus osaleda nõukogu töös või sihtasutuse maine või vara oluline kahjustamine.
4.8. Nõukogu liikmetele makstakse tasu ainult konkreetsete tööülesannete täitmise eest. Juhul kui sihtasutuse majanduslik olukord seda võimaldab, võib juhatuse poolt kehtestatud korras nõukogu liikmetele hüvitada ka sihtasutuse töös osalemisega seotud kulutusi.
4.9. Nõukogu koosoleku kokkukutsumisest tuleb 14 päeva ette teatada.
4.10. Sihtasutuse nõukogu pädevusse kuulub muuhulgas:
a) otsuste tegemine ja juhatusele nõusoleku andmine sihtasutuse poolt osaluse omandamiseks või lõpetamiseks äriühingus;
b) otsuste tegemine ja nõusoleku andmine kinnisasjade ning registrisse kantud
vallasasjade võõrandamiseks või asjaõigusega koormamiseks; samuti 10 000 euro piiri ületavate tehingute tegemiseks;
c) sihtasutuse poolt läbiviidavate konkursside ja projektide tingimuste ja tulemuste
kinnitamine ning stipendiumite ja toetuste määramise otsustamine;
d) sihtasutuse majandusaasta aruande ja eelarve kinnitamine;
e) sihtasutuse audiitorite arvu ja tasustamise korra kindlaksmääramine.

V. Raamatupidamine ja kontroll

5.1. Sihtasutuse raamatupidamist korraldab juhatus.
5.2. Sihtasutuse majandusaasta on kalendriaasta.
5.3. Seaduses sätestatud juhtudel on Sihtasutusel audiitor. Audiitor valitakse nõukogu poolt ühekordse audiitorkontrolli tegemiseks või tähtajaliselt kuni viieks (5) aastaks. Nõukogu võib audiitori igal ajal tagasi kutsuda. Audiitorite arvu ja tasustamise korra määrab nõukogu.

VI. Sihtasutuse põhikirja muutmine

6.1. Sihtasutuse põhikirja võib muuta ainult seaduses ettenähtud juhtudel muutunud asjaolude arvesse võtmiseks.
6.2. Kuni elus on vähemalt 3 asutajat, võivad Sihtasutuse põhikirja muuta elusolevad asutajad üksmeelse otsusega (st kõik on poolt).
6.3. Kui elus on vähem kui 3 asutajat, on põhikirja muutmise otsustamiseks pädevad elusolevad asutajad koos nõukoguga. Otsus peab olema üksmeelne (st kõik on poolt).
6.4. Kõigi asutajate surma järgselt võib põhikirja muuta nõukogu üksmeelse (st kõik nõukogu liikmed on poolt) otsusega.

VII. Sihtasutuse lõpetamine

7.1. Sihtasutuse tegevus lõpetatakse seaduses sätestatud alustel.
7.2. Sihtasutuse likvideerijateks on juhatuse liikmed.
7.3. Sihtasutuse likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle Tartu Ülikooli Õigusteaduskonnale või tema õigusjärglasele.